Rychlé kontakty

VSP Auto, s.r.o.

Prodej a servis

Domažlická 168, 318 03 Plzeň

IČO: 25237781

DIČ: CZ25237781

 

Prodej vozidel +420 377 360 620
Servis osob. a užit. vozidel +420 377 360 630
Servis nákl. vozidel +420 377 360 633
Prodej náhradních díl +420 377 360 634

Zobrazit všechny kontakty

IMAGE:

Hodinové sazby servisu

třída

modely

Mechanické

Diagnostika

Klempířské

Lakýrnické

malá

A / B / CLA / GLA

1 521 Kč

1 830 Kč

2 127 Kč

2 031 Kč

střední

C / CLK / SLK / GLK / GLC

1 580 Kč

1 877 Kč

vyšší střední

E / CLS / GLE / R

1 877 Kč

2 008 Kč

luxusní

S / CL / SL / GL / GLS / G

1 925 Kč

2 055 Kč

sportovní

GT / SLS / SLR

2 091 Kč

2 245 Kč

EQ

EQ CARS / EQ VANS

3 849 Kč

4 110 Kč

VANS osobní

Viano / V / X

1 734 Kč

1 877 Kč

1 984 Kč

VANS malé

Citan / Vaneo

1 402 Kč

1 830 Kč

VANS velké

Vito / Sprinter / G-profesional

1 651 Kč

1 984 Kč

LKW

Vario / Atego / Axor / Actros / Antos / Arox

1 651 Kč

1 984 Kč

FUSO

Mitsubishi Fuso

1 164 Kč

1 830 Kč

1 984 Kč

2 031 Kč

Jeep / Fiat

Jeep Renegade / Compass

1 354 Kč

1 830 Kč

1 830 Kč

1 533 Kč

Jeep USA

Jeep Wrangler/Cherokee/ G.Cherokee

1 580 Kč

1 877 Kč

1 877 Kč

1 651 Kč

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO NOVÁ VOZIDLA MERCEDES - BENZ

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto záruční podmínky pro nová motorová vozidla prodávaná společností VSP Auto, s.r.o., se sídlem Plzeň, Domažlická 168, PSČ:
318 00, IČ: 25237781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 11672 (dále jen
"prodávající") (vše dále jen "záruční podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy na koupi nového vozidla, přívěsu nebo
návěsu (dále jen "vozidlo") uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen "kupní smlouva"). Při převzetí vozidla budou
kupujícímu předány další informace o garancích a asistenčních službách, zejména servisní knížka či sešit, návod k obsluze a příručka
Mobilo / MobiloVan.

2. Odpovědnost za vady vozidla
2.1 Pokud je kupujícím osoba, která není podnikatelem, nebo sice podnikatelem je, ale koupě vozidla se netýká její podnikatelské
činnosti, vztahují se na odpovědnost prodávajícího za vady vozidla následující ustanovení tohoto článku 2.

2.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u vozidla v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí vozidla kupujícím.

2.3 V případech uvedených v článku 2.1 se práva kupujícího z případného vadného plnění v celém rozsahu řídí ustanoveními § 2161
až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Záruka za jakost
3.1 Pokud je kupujícím podnikatel a koupě vozidla se týká jeho podnikatelské činnosti, vztahují se na odpovědnost prodávajícího za
vady vozidla následující ustanovení tohoto článku 3.

3.2 Prodávající se zavazuje, že vozidlo bude po záruční dobu určenou v článku 3.5 způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si
zachová obvyklé vlastnosti s výjimkami uvedenými níže, na které se záruka za jakost nevztahuje (vše dále jen "záruka").

3.3 Záruka se nevztahuje na opotřebení vozidla způsobené obvyklým užíváním a rovněž na vady a opotřebení, které vznikly v
důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s obvyklým účelem užívání. Záruka se zejména tedy nevztahuje na výměnu
či opravy dílů opotřebovaných provozem vozidla, především na díly vyjmenované v části Vyloučení ze záruky.

3.4 Při převzetí vozidla od prodávajícího je kupující povinen vozidlo důkladně prohlédnout. Nároky plynoucí z vad vozidla, které
kupující při vynaložení dostatečné péče měl a mohl zjistit při prohlídce podle předchozí věty, lze uplatnit pouze ve lhůtě 3 dnů od
převzetí vozidla kupujícím

3.5 Práva kupujícího ze záruky musí být uplatněna v záruční době (v těchto záručních podmínkách jen "záruční doba"). Délka záruční
doby činí u osobních vozidel a vozidel kategorie N1 vozidel 24 měsíců, u nákladních vozidel 12 měsíců od data předání vozidla
kupujícímu nebo od data první registrace vozidla, podle toho, co nastane dříve, není-li dále uvedeno jinak. Po uplynutí 12 měsíců od
data předání vozidla kupujícímu, resp. data první registrace vozidla se omezují nároky z vad pouze na odstranění vady dodáním
náhradního dílu za vadný díl nebo odstraněním vady opravou. Další nároky kupujícího jsou vyloučeny.

3.6 Pro nákladní vozidla značky Mercedes-Benz dále platí, že ohledně motoru, agregátů, pohonů, kloubových hřídelí a hnacích
náprav zabudovaných v jednom nákladním vozidle činí záruční doba: u vozidel s kódem výbavy XK2 / X3Y 24 měsíců od data
předání vozidla kupujícímu nebo od data první registrace vozidla podle toho, co nastane dříve, nejdéle však do ujetí 200.000 km; u
vozidel s kódem výbavy XK3 / X3Z 36 měsíců od data předání vozidla kupujícímu nebo od data první registrace vozidla podle toho,
co nastane dříve, nejdéle však do ujetí 250.000 km a u vozidel s kódem výbavy XK4 / X3W 36 měsíců od data předání vozidla
kupujícímu nebo od data první registrace vozidla podle toho, co nastane dříve, nejdéle však do ujetí 450.000 km.

3.7 Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady dle tohoto článku 3 až do
dne, kdy byl kupující prodávajícím vyzván k převzetí vozidla po odstranění vady.

3.8 Za "podstatné porušení smlouvy" prodávajícím se považuje dodání vozidla s neodstranitelnou vadou, která znemožňuje řádné
užívání vozidla.

3.9 Při výskytu vady, která představuje podstatné porušení smlouvy, může kupující, není-li v těchto záručních podmínkách
stanoveno jinak,
a. požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny, nebo
b. požadovat výkup vozidla prodávajícím za aktuální tržní cenu vozidla bez vady

3.10 Při výskytu vady, která nepředstavuje podstatné porušení smlouvy, může kupující, není-li v těchto záručních podmínkách
stanoveno jinak,
a. požadovat bezplatné odstranění vady, nebo
b. požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny, nebo
c. požadovat výkup vozidla prodávajícím za aktuální tržní cenu vozidla bez vady.

3.11 Právo kupujícího na volbu mezi nároky dle článků 3.9 a 3.10 zaniká, není-li volba prodávajícímu písemně oznámena do pěti
kalendářních dnů od doručení řádného oznámení vad dle článku 4.2. Po uplynutí této lhůty určí druh nároku prodávající.
Nestanoví-li tyto záruční podmínky jinak, nemůže kupující zvolený nárok bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.12 Při výkupu vozidla za aktuální tržní cenu vozidla bez vady (článek 3.9 písm. b., 3.10 písm. c.) je prodávající oprávněn
požadovat, aby mu kupující vrátil vykupované vozidlo ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Za užívání vadného vozidla je kupující
povinen při výkupu uhradit prodávajícímu vzniklé náklady, jejichž výše činí paušálně 0,67 z konečné kupní ceny za každých i
započatých ujetých 1.000 km, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné výši nákladů.

3.13 Požaduje-li kupující odstranění vady vozidla (článek 3.10 písm. a.), je prodávající povinen odstranit vytknutou vadu v přiměřené
lhůtě ode dne přistavení vozidla kupujícím. Prodávající sdělí kupujícímu odhadovanou délku lhůty dle předchozí věty při přistavení
vozidla. Prodávající je oprávněn stanovenou lhůtu z vážných provozních důvodů přiměřeně prodloužit. Prodloužení lhůty dle
předchozí věty sdělí prodávající písemně kupujícímu. Neodstraní-li prodávající vady na vozidle v přiměřené lhůtě, příp. přiměřeně
prodloužené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z konečné kupní ceny, nebo výkup vozidla prodávajícím za aktuální tržní cenu vozidla bez vady.

3.14 Záruka za jakost pro vozidla Canter je ve smyslu čl. 3.1 nad rámec těchto podmínek upravena v servisní knize vozidla, kterou
kupující obdrží společně s ním.

3.15 Nároky z odpovědnosti za vady náhradních dílů zabudovaných do vozidla za účelem odstranění vady vozidla mohou být
uplatněny pouze v záruční době vozidla.

4. Obecná ustanovení o odpovědnosti za vady vozidla

4.1 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže nemůže vrátit vozidlo ve stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí,
a. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení vozidla v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo
b. došlo-li ke změně stavu vozidla v důsledku prohlídky za účelem zjištění vad vozidla.

4.2 Kupující je povinen každý výskyt vady vozidla neprodleně oznámit prodávajícímu popř. pověřenému opravci. Nedohodnou-li se
smluvní strany jinak, je kupující povinen při výskytu vady přistavit vozidlo do pěti kalendářních dnů od doručení oznámení vad dle
předchozí věty a bez jakéhokoli nákladu a osobních věcí v sídle prodávajícího popř. u pověřeného opravce.

4.3 Běžnou údržbu a seřizovací práce související s užíváním vozidla (např. kontrolu nabíjení akumulátorů, čištění částí vozidla,
výměnu, popř. doplnění pohonných a provozních látek apod.) je povinen provádět kupující. Nezbytnost provedení běžné údržby
vozidla či seřizovacích prací se nepovažuje za nezpůsobilost vozidla k běžnému užívání ve smyslu článku 2.2 a 3.2. Kupující není v
tomto případě oprávněn uplatňovat nároky z vady vozidla.

4.4 Záruka za jakost a zákonná odpovědnost za vady vozidla není vázána na osobu kupujícího, ale na vozidlo. Tato práva přecházejí
v plném rozsahu na nového vlastníka vozidla.

4.5 Odstranění vad v záruční době, resp. v případě uvedeném v článku 2.1 v době 24 měsíců od převzetí vozidla kupujícím, je
bezplatné. Vadné náhradní díly vyměněné v této době za bezvadné, se stávají vlastnictvím prodávajícího. Náhradní díly použité při
výměně (opravě) mohou být nové nebo opravené výměnným způsobem (v závislosti na dodávce od výrobce). Všechny měněné
náhradní díly, včetně dílů opravených výměnným způsobem, splňují náročné normy společnosti Daimler AG.

4.6 V případě, že kupující učiní jakékoli změny na vozidle, neodpovídá prodávající za vady takových změn a za vady vozidla
způsobené takovou změnou, ani za takovými vadami způsobené škody.

4.7 Práva z vady se uplatňují ve smyslu ust. §2172 občanského zákoníku u autorizovaných servisních partnerů v oblasti Evropského
hospodářského prostoru a Švýcarska. Vyměněné díly se stávají vlastnictvím prodávajícího.

4.8 Na práva a povinnosti z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2099 až § 2117 občanského zákoníku.

5. Vyloučení ze záruky za jakost / odpovědnosti za vady vozidla
5.1 Záručním případem je každá technicky chybná funkce vozidla, vzniklá v důsledku výrobní nebo materiálové vady a bezprostředně
vedoucí k disfunkci postiženého dílu, není-li tento díl vyloučený dle těchto záručních podmínek ze záruky. Prodávající nenese
odpovědnost za vady vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení vozidla způsobeného obvyklým užíváním.

5.2 Prodávající rovněž nenese odpovědnost za vady způsobené nedostatečnou údržbou, resp. neplněním údržby předepsané
výrobcem vozidla, nebo v případě, kdy je vada způsobena v důsledku úpravy vozidla ze strany kupujícího. Při uplatnění práv ze
záruky je bezpodmínečně nutné doložit plnění těchto podmínek odpovídající servisní dokumentací.

5.3 Ze záruky za jakost jsou vyloučeny díly, které jsou pravidelně měněny při servisních prohlídkách a údržbových pracích na vozidle.
Dále se v těchto případech záruka za jakost také nevztahuje na stěrače, aero stěrače, prut antény, baterie klíčů, pneumatiky a kola,
díly spojky, brzdové destičky, brzdová obložení, brzdové kotouče, brzdové bubny, brzdová potrubí/hadice, vypínací ložisko, suvné-,
tažné-, klopné vzpěry, spojovací a řídící tyče řízení, kulové čepy, ložisko uložení kola, tlumič kmitů řízení, pružiny pérování
podvozku, tlumiče pérování podvozku, tlumicí jednotky/McPherson, stabilizátory náprav, hadice chlazení motoru a topení,
hydraulická potrubí a hadice, nádržky pro hydraulickou kapalinu, sběrné výfukové potrubí a všechny tlumiče hluku výfuku, pomocný
čep řízení, páku řízení, hřídel volantu, startovací baterie, filtry, vysoušeče vzduchu a zapalovací svíčky.

5.4 Ze záručního plnění jsou rovněž vyjmuty veškeré seřizovací práce (např. měření a nastavení geometrie podvozku), dobíjení a
ošetřování startovacích baterií, resetování elektronických systémů aniž by byl vadný nějaký díl, čištění a seřizování trysek omývačů
skel světlometů, omývačů oken, zbarvení materiálu, veškeré projevy opotřebení vnitřního prostoru vozidla, včetně laku karoserie a
laku/potahu skládacích/sklápěcích střech a prasklá skla.

5.5 Kupující bere na vědomí, že za vady na montovaných nástavbách, vestavbách, přestavbách, stejně jako na příslušenství, které
byly dodány s vozidlem, (dále jen "nástavba") nese odpovědnost dodavatel nástavby a nikoliv prodávající. Totéž platí i pro závady
na vozidle, které jsou způsobeny vlivem těchto úprav. Veškeré údržbové a servisní úkony a případné dodávky náhradních dílů pro
nástavbu zajišťuje rovněž dodavatel nástavby. Bližší informace jsou uvedeny v záručních podmínkách na nástavbu.

5.6 Prodávající dále nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku jedné z následujících příčin:
a. Kupující i přes chybnou funkci nebo závadu pokračoval v provozu vozidla, popř. nepřistavil včas vozidlo k opravě.
b. Vozidlo nebylo užíváno přiměřeně k účelu jeho určení, bylo poškozeno nebo bylo přetěžováno (např. při sportovních motorových
soutěžích, tuning vozidla, jímž jsou myšleny jakékoliv úpravy motoru, zejména zvýšení výkonu a kroutícího momentu, úpravy
podvozku, pérování, tlumičů, geometrie podvozku, jakož i používání nesprávných rozměrů kol a pneumatik, dále pak úpravy
karoserie a dílů vozidla a jakékoliv úpravy osvětlení a další podobné zásahy do vozidla, přetěžování nákladem).
c. Do vozidla byly namontovány díly, jejichž použití není povoleno výrobcem, nebo vozidlo bylo upraveno způsobem, který není
výrobcem schválen.
d. Kupující nedodržel předpisy o užívání, údržbě a ošetřování vozidla (např. návod k použití). K tomuto se také počítá používání
nevhodných mazacích a provozních látek.
e. Vozidlo bylo neodborně opravováno či upravováno.
f. Užitím vozidla k jiným účelům, než ke kterým je určeno (sportovní, soutěžní nebo terénní jízdy, apod.)
g. Poškozením, popř. zničením vozidla třetími osobami.
h. Poškozením vozidla v důsledku havárie či nahodilé události, nesprávným používáním vozidla, popř. v důsledku vyšší moci.
i. Poškozením vozidla způsobeným vnějšími vlivy (např. chemickým znečištěním, průmyslovým spadem, kyselým deštěm, výměšky
ptáků, přepravou žíravých materiálů, krupobitím, pískem, solí, kameny atd.), nárazem, ohni, požáry a katastrofami způsobenými
lidskou chybou nebo nedbalostí a vyšší mocí.
j. Údaj počitadla ujeté vzdálenosti byl změněn tak, že ujetou vzdálenost nelze zjistit.

5.7 Prodávajícího není odpovědný za vady též v následujících případech:
a. za vady vozidla vzniklé v důsledku toho, že uživatel vozidla nesplnil svoji povinnost k odvracení škody a/nebo jejímu zmírnění
(např. vozidlo nebylo okamžitě odstaveno v okamžiku, kdy se vada objevila, a bylo dále používáno), nebo
b. při provozu vozidla nebyly použity provozní látky a prostředky schválené, popř. doporučené výrobcem vozidla.

5.8 Záruka nekryje sekundární škody provázející poruchy, jako jsou nemožnost používání vozidla, ztráta času, nepohodlí, potíže,
náklady na pronájem vozu, palivo, telefon, cestovní náklady, ubytování, přepravní ztráty, poškození nebo ztráta osobního či
obchodního vlastnictví, ztráty příjmu, ušlý zisk, obchodní ztráty a ztráty výnosů a jiné. Výkony popsané v rámci služby Mobilo /

MobiloVan uvádějí možnosti řešení mobility v případě poruchy.

5.9 Zákonná práva kupujícího v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku jsou nedotčena.